kıymetli evrak günümüzde başta kredi kar...

 kıymetli evrak günümüzde başta kredi kartları ve banka kartları ile elektronik para ve ödeme araçlarının yaygın olarak kullanılmasına rağmen teminat ve kredi işlevinin olması sebebiyle ticari hayatta yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir türk ticaret kanunu bölümlerinden birini de kıymetli evrak hukuku oluşturmaktadır türk ticaret kanunu haricinde diğer hukuk kaynaklarında da kıymetli evraka ilişkin hükümler yer almaktadır kıymetli evrak türk ticaret kanununun ilgili maddesinde kıymetli evrak öyle senetlerdir ki bunların içerdikleri hak senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez şeklinde tanımlanmıştır buradan anlaşıldığı gibi kıymetli evrakın hak senet ve hak ile senet arasındaki bağlantı olmak üzere üç temel unsuru bulunmaktadır kıymetli evrak senettir ancak her senet kıymetli evrak değildir senet kişinin kendisi aleyhine düzenlediği irade açıklaması içeren yazılı belgedir yazılı olması elle yazılması anlamına gelmemektedir elektronik imza kanununun ilgili maddesi uyarınca güvenli elektronik imza elle atılan imzayla aynı hukuki sonuçları doğurur ancak bu durumun da istisnaları bulunmaktadır kıymetli evrak türleri arasında yer alan kambiyo senetleri kanun hükümleri uyarınca elektronik imzayla düzenlenemez ıslak imzalı olarak tükenmez veya dolma kalemle imzalanmalıdır kıymetli evraklar özel hukuka ilişkin ekonomik değeri olan ve devredilebilen özelliklerde haklar içerir bu özellikleri içermeyen senetler kıymetli evrak vasfını yitirmiş olur kıymetli evrak senetten ayrı ileri sürülemez ve senetten ayrı başkasına devredilemez kıymetli evrak borçlusu ancak senedin teslimi karşılığında borcunu ödeme ile yükümlüdür kıymetli evraktaki hakkı talep eden senedi ibraz ettiğinde borçlu da borcunu kıymetli evrakı ibraz eden meşru hamile ifa etmek zorundadır kıymetli evrakta en temel özellik tedavül fonksiyonudur kıymetli evrak temsil ettiği hakkın el değiştirmesi ve devredilmesi için düzenlenir gerek tedavül fonksiyonu gerek kanundaki düzenleniş tarzı dikkate alındığında kıymetli evrakın devir şekli açısından sınıflandırılması büyük önem taşır kıymetli evrak devir açısından nama emre ve hamile olmak üzere üç şekilde düzenlenebilir bunun dışında kıymetli evrakın devir açısından düzenlenmesi mümkün değildir örneğin kambiyo senetlerinden olan poliçe yazılı kıymetli evrak çeşitlerindendir nama yazılı kıymetli evrakta hak sahibinin ismi yer aldığından dolayı değiştirme kabiliyeti çok azdır